مردی برای تمام فصول

مردی برای تمام فصول

زمان بسیار ناجوانمردانه سرد است، تشخیص سره از ناسره دشوار تر شده است، یافتن حقیقت از میان انبوه اخبار کذب و جهت دار کار هرکس نیست و به تبع آن قبولاندن موضوعی به خلق الله از طریق نوشتار کار طاقت فرسایی است، با همه ی این تفاصیل، نباید از اقدامات مثبت مدیرانی در منطقه ی