مواظب قلم باشیم

مواظب قلم باشیم

قلم مقدس است ، قلم باید به دستور عقل و با خطوط قرمزی که وجدان ترسیم می نماید، بر روی کاغذ یا در فضای مجازی نقش آفرینی نماید، قلم باید نمود عینی صداقت، عدالت و شجاعت باشد ، قلم باید صدا دار باشد ! صدایِ مظلومان و خلق الله در احقاق حق ، قلم باید