راهنمایی و رانندگی و معضل ترافیک شهر پارسآباد مغان

راهنمایی و رانندگی و معضل ترافیک شهر پارسآباد مغان

ترافیک یکی از مشکلات اجتماعی در شهرها بشمار می رود و ناشی از عوامل مختلف می باشد، احتمالا وجود وسایل نقلیه کم در سالیان گذشته باعث شده تا وجود چنین مشکلی چندان احساس نشود. شاید برای شما هم اتفاق بیافتد که در برخی از ساعات روز در ترافیک شهری مانند پارس آباد برخورد کنید، در