رسانه ملی ایران، تلگرام است

رسانه ملی ایران، تلگرام است

چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است.؛