توهمات دولت های کوچک همسایه زیر تحریک رژیم کودک کش

توهمات دولت های کوچک همسایه زیر تحریک رژیم کودک کش

تحولات پیش آمده در خصوص نقشه شوم دشمنان و جریان فریب خورده جمهوری کوچک آذربایجان بر تغییر نقشه ژئوپولیتیکی منطقه کاری از پیش نخواهد برد هر چند هر گونه تغییر در جغرافیایی سیاسی مرزی مغایر قوانین بین المللی است و با اصل صلح جهانی در تعارض می باشد این در حالی است که اهداف طراحان

قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در ترکیه

قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در ترکیه

به دنبال قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول شاهد بودیم که رسانه های ترکیه با ارائه قطره چکانی اطلاعات یک گام از تمام سیاست مداران جلوتر بودند ،برای بررسی چرایی و ماهیت این موضوع به نقش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در مفاهیم و متن سیاست خارجی این کشورپرداخته ایم و اساسا به این