ابعاد تازه از تجاوز به نوجوانان در شوشتر/ “احمد تن تن” کیست؟

ابعاد تازه از تجاوز به نوجوانان در شوشتر/ “احمد تن تن” کیست؟

این اولین بار نیست که در سال‌های اخیر بحث تجاوز به کودکان و نوجوانان به شکل گسترده‌ای مطرح می‌دهد. تجاوز و قتل ستایش قریشی در خیرآباد ورامین، آزار نوجوان پسر در مدرسه غیر انتفاعی در تهران از اتفاقاتی هستند که افکار عمومی را تکان داده است. ؛