مردم بیروت بعد از انفجار (عکس)

مردم بیروت بعد از انفجار (عکس)

مردم بیروت زخمی و عزادار کشته های انفجار سه شنبه هستند. خانه ها خراب و خیابان ها خراب و زندگی ها خراب و کودکان ترسیده و ذهن ها در شوک. ؛