آراز غنیمتی ست برای گردشگری و رهایی منطقه مغان از رکود

آراز غنیمتی ست برای گردشگری و رهایی منطقه مغان از رکود

منطقه مغان و در رأس آن پارساباد از پتانسیل های بالقوه ای به مانند زمین هموار حاصلخیز، آب و هوای مناسب زیستی و بخصوص وجود رود آراز برخوردار بوده، بطوری که مورد توجه دولتمردان ملی قرار گرفت و به خاطر همین دلایل کشت و صنعت مغان، پارس و کارخانه های متعدد در این منطقه احداث