آیا بلاتکلیفی در تعیین شهرداری پارسآباد دلیل خاصی دارد؟

آیا بلاتکلیفی در تعیین شهرداری پارسآباد دلیل خاصی دارد؟

بَد نیست مروری داشته باشیم به سالی که گذشت، شهردارِ مستعفیِ مشگینی بعنوان شهردار این شهر توسط برخی از اعضای شورای شهر انتخاب و به استانداری جهت تایید استاندار معرفی شد، اما پرونده یِ شهردار مستعفی توسط استاندار وقت مورد تایید قرار نگرفت و بقولی تایید صلاحیت نشد، آقایانی که اصرار به انتخاب ایشان داشتند،