تکان دهنده تر از آنی که تصورش می کنیم

تکان دهنده تر از آنی که تصورش می کنیم

مدتی است که خبر واگذاری «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» خواب از سر هر ایرانی دردمند پرانده و دغدغه مندان را متوجه این موضوع حساس و مهم کرده است. خبرهایی که در این باره به گوش می رسد تکان دهنده تر از آنی است که تصورش می کنیم. البته با کمی واکاوی می