کشتی اردبیل یتیم نیست

کشتی اردبیل یتیم نیست

کشتی اردبیل افراد تاثیر گذاری در سطح استان و کشور دارد که به دلیل سوء مدیریت حاضر سکوت کرده اند. ؛