رونق دلالی و کشاورزان درمانده

رونق دلالی و کشاورزان درمانده

شغل شریف دلالی به دلیل نون و آبدار بودن و رونق بازار از سالهای دور در مغان رواج داشته است در واقع حدود ۴۰ سال است که کشاورزان مغان دسترنجشان توسط این قشر نان به نرخ روز خور به تاراج برده می شود. ؛