ورزش آزار دهنده بزرگ جوانان بخش مرزی جعفرآباد مغان

ورزش آزار دهنده بزرگ جوانان بخش مرزی جعفرآباد مغان

مهم‌ترین عامل عقب ماندگی ورزش بخش مرزی جعفرآباد مغان  درابعادمختلف حداقل ۹۹درصد نبودامکانات ورزشی است که در طول چند سال علیرغم عدم امکانات ورزشی قهرمانانی بزرگی ازخطه جعفراباد تقدیم ورزش کشور شده است. متاسفانه ورزش جعفراباد در بسیاری از حوزه‌ها در وضعیت اورژانسی قرار داردونخبگان و قهرمانان ورزشی جعفراباد فوق‌العاده مغفول و مظلوم واقع شده‌اند.