نفس اردبیل تنگ میشود

نفس اردبیل تنگ میشود

ثبت ۸۸ روز پاک در اردبیل از ابتدای سال جاری تا کنون حکایت از پیشروی و مانایی هوای غیر سالم دارد.؛