رمزگشایی تغییرات مدیریتی اردبیل

رمزگشایی تغییرات مدیریتی اردبیل

اساسا سوال بزرگ‌، انتخاب فرماندار آتی اردبیل است که آیا منتخب نمایندگان فعلی اردبیل خواهد بود یا بهنامجو زیر بار فرد تحمیلی نخواهد رفت؟؛