دشمن از تجاوز نظامی به ایران مأیوس شده است

دشمن از تجاوز نظامی به ایران مأیوس شده است

ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دشمنی که از تجاوز نظامی به ایران مأیوس است تمام کینه خود را در تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد و فکر می‌کند می‌تواند با تحریم‌های اقتصادی ایران و ایرانیان را از پا در بیاورد.؛