تاکنون سندی مبنی بر عدم اهلیت خریداران کشت و صنعت مغان پیدا نشده است/ فرصت دو هفته‌ای دادستان کل کشور جهت تکمیل درخواست واگذاری شرکت

تاکنون سندی مبنی بر عدم اهلیت خریداران کشت و صنعت مغان پیدا نشده است/ فرصت دو هفته‌ای دادستان کل کشور جهت تکمیل درخواست واگذاری شرکت

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: پیرامون موضوع کشت و صنعت مغان به فروشگاه رفاه، تاکنون هیچ دستوری از سوی دادستانی مبنی بر لغو این واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی نرسیده است.؛