قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در ترکیه

قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در ترکیه

به دنبال قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول شاهد بودیم که رسانه های ترکیه با ارائه قطره چکانی اطلاعات یک گام از تمام سیاست مداران جلوتر بودند ،برای بررسی چرایی و ماهیت این موضوع به نقش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در مفاهیم و متن سیاست خارجی این کشورپرداخته ایم و اساسا به این