جناب استاندار، زمغان بی خبرت می بینم!

جناب استاندار، زمغان بی خبرت می بینم!

  آراز نگار؛ جناب بهنامجو ی عزیز ، از آنجایی که جنابعالی را فاقد مشاورانی توانمند و همه چیز گوی مجیزناگوی می دانم، اجازه می خواهم با جاروب انصاف، شمه ای از تبعیضات و اجحافات انجام گرفته در مورد شمال استان را بدون هیچ لاپوشانی با کمال صراحت و صداقت به عرض برسانم هرچند به