مشکل فرودگاه پارس آباد مغان سیاسی است یا اقتصادی؟!

مشکل فرودگاه پارس آباد مغان سیاسی است یا اقتصادی؟!

اینکه برای چندمین بار به بهانه های مختلف فرودگاه پارس آباد تعطیل می شود جای تعجب نیست بلکه عجيب آن است که وقتی فرودگاه پارس آباد احداث می شد هیچ اثری از فرودگاه اردبیل نبود و بسیاری از محلات اردبیل راه مناسب برای درشکه هم نداشتند.؛