سوزاندن مزارع گندم پس از برداشت؛آتشی بر جان آینده کشاورزی

سوزاندن مزارع گندم پس از برداشت؛آتشی بر جان آینده کشاورزی

  آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی مبحث چالشی چندین ساله و گسترده‌ کشاورزی ماست. بررسی های کارشناسی و تجربیات میدانی نشان می دهد که دلایل شاخص روی آوردن کشاورزان به آتش زدن کاه و کلش در مزارع گندم، جو و سایر محصولات مشابه، موارد ذیل می باشد ۱. کمک به کنترل بخشی از آفات نباتی